Ga naar hoofdinhoud
Topics

Informatie over

Als een werkgever een kandidaat met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kan hij aanspraak maken op een loonkostensubsidie van de gemeente. Daarmee wordt de lagere productiviteit financieel gecompenseerd. Er is bij een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet sprake van een regulier arbeidscontract bij de werkgever. De loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet kan langdurig worden ingezet, indien nodig tot aan het pensioen. De hoogte van de loonkostensubsidie is afhankelijk van de loonwaarde van de persoon. Vóór die tijd kan de persoon wel aan het werk bij de betreffende werkgever op grond van een ‘Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling’ of met een ‘Forfaitaire loonkostensubsidie’.

Hoe werkt het?

 • De werkzoekende vanuit de gemeentelijke doelgroep is opgenomen in het doelgroepenregister en levert naar verwachting voor langere tijd een lagere arbeidsproductiviteit dan het wettelijk minimumloon (WML).
 • De loonwaarde is de waarde (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat de werknemer kan uitvoeren. De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70% van het WML (verhoogd met 8% vakantiegeld en een wettelijk vastgesteld percentage voor werkgeverslasten van 23%) en naar rato van de overeengekomen arbeidsduur.
 • Als het cao-loon hoger is dan het minimumloon, zijn die meerkosten voor rekening van de werkgever.
 • De gemeente keert de loonkostensubsidie maandelijks uit.
 • De werkgever dient de loonkostensubsidie eens per 12 maanden aan te vragen.

Hoe wordt de loonwaarde bepaald?

Een arbeidsdeskundige van het Werkgeversservicepunt Oosterschelde stelt de loonwaarde van de werknemer vast. De loonwaarde van de werknemer wordt vastgesteld via vragenlijsten en gesprekken met de werkgever en de werknemer op de werkplek. Factoren zijn onder meer tempo, kwaliteit, inzetbaarheid en begeleiding.

Hoe lang loopt de regeling?

Hoe lang de loonkostensubsidie wordt uitgekeerd, is afhankelijk van de loonwaarde. Die wordt elk jaar opnieuw bepaald. De werkgever dient de loonkostensubsidie eens per 12 maanden aan te vragen. Zodra de loonwaarde van de werknemer gelijk is aan het wettelijk minimumloon is, stopt de subsidie. Wanneer iemand dat nooit bereikt, kan de loonkostensubsidie blijven doorgaan.

Het voordeel

De loonkostensubsidie maakt het de werkgever financieel makkelijker om een werknemer met een arbeidsbeperking aan te trekken.

 

Let op!

Deze regeling geldt voor mensen die onder de banenafspraak vallen. Hun gegevens staan in het doelgroepregister. De werkgever kan op twee manieren controleren of een kandidaat of werknemer in het register is opgenomen:

 1. Opvragen bij UWV; het WerkgeversServicepunt kan hierbij helpen.
 2. Zelf online checken via het werkgeversportaal op uwv.nl.

Het gaat om mensen met een:

 • Wajonguitkering
 • Indicatie banenafspraak
 • WSW-indicatie
 • WiW-baan
 • ID-baan
 • VSO- en Praktijkschool-verlaters

Wilt u meer informatie hierover vraag het de klantmanager werk. 0111-413257 of 0111-452000.

U heeft een vacature voor een kandidaat, maar u aarzelt nog of de kandidaat echt bij de functie past? In dat geval kan een proefplaatsing uitkomst bieden. De kandidaat werkt een periode op proef, met behoud van uitkering.

Waarom een proefplaatsing?

Tijdens een proefplaatsing kunt u beoordelen of de toekomstige werknemer voldoende op de beoogde werkplek past.

Hoe werkt het?

 • De proefplaatsingsovereenkomst wordt afgesloten met de gemeente Schouwen-Duiveland.
 • De proefplaatsing duurt maximaal drie maanden. De werkgever dient de intentie te hebben om aansluitend een dienstverband aan te bieden voor minimaal zes maanden.
 • De proefplaatsing wordt gedurende minimaal 20 uren per week verricht;
 • Alleen werkzaamheden worden verricht die passen binnen het doel en de opzet van de proefplaatsing;
 • Aan het einde van de proefplaatsing wordt besproken of de kandidaat in dienst komt. Na een proefplaatsing mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met zijn nieuwe werknemer.
 • Indien nodig wordt tijdens de proefplaatsing ook de loonwaarde gemeten. Dit is om vast te stellen of de werkgever gebruik kan maken van loonkostensubsidie

Wilt u meer informatie hierover vraag het de klantmanager werk. 0111-413257 of 0111-452000.

Als een werkgever iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kan hij gebruikmaken van een jobcoach die de werknemer bij het verrichten van zijn taken op de werkplek begeleidt. De werkgever zelf wordt hier ook bij betrokken. De jobcoach komt regelmatig langs voor observatie, begeleiding en overleg met zowel de werkgever als de werknemer. Ook kan de werkgever eventueel zelf de jobcoaching regelen.

Waarom een jobcoach?

Jobcoaching zorgt ervoor dat een werknemer met extra begeleiding werkzaam kan zijn. Aan het einde van een geslaagde jobcoaching kan hij zelfstandig zijn werk uitvoeren. Of de werkgever is dan in staat om zijn werknemer voortaan zelf te begeleiden. De jobcoach blijft altijd bereikbaar als er een knelpunt ontstaat.

Hoe werkt het?

Behoort de werknemer tot de doelgroep van de banenafspraak en is opgenomen in het doelgroepenregister, dan dient een dienstverband te worden geregeld van ten minste twaalf uur per week, voor minimaal zes maanden en er is sprake van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon. De jobcoach wordt vanaf de eerste werkdag ingezet.

Ook als aan het dienstverband een proefplaatsing voorafgaat, kan jobcoaching direct worden gestart. De werkgever dient dan wel de intentie te hebben om na de proefplaatsing een dienstverband van minimaal zes maanden aan te gaan. Jobcoaching kan maximaal voor een periode van drie jaar toegekend worden.

Er wordt gewerkt met leerdoelen, waarbij wordt geformuleerd wat de medewerker moet leren en hoe de jobcoach hier aan gaat bijdragen.

Omvang

In het eerste jaar begeleidt de jobcoach de werkzoekende maximaal 10% van de werktijd. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan deze 15% zijn. De arbeidsdeskundige beoordeelt dit per werkzoekende. In het tweede jaar is de begeleiding maximaal 5% en in het derde jaar maximaal 3%. De inzet van het aantal uren wordt in overleg bepaald; elk jobcoachtraject is maatwerk.

Vergoeding kosten jobcoach

De gemeente Schouwen-Duiveland hanteert voor jobcoaching een tarief van € 55,- exclusief BTW. [1]. Dit is inclusief reiskosten en administratie.

Wie wordt de juiste jobcoach?

 • De werknemer heeft zelf al een jobcoach die hij wil inzetten.
 • De werkgever kent zelf al een jobcoach die hij wil inzetten, of heeft al een gecertificeerde jobcoach in dienst.
 • De gemeente geeft de werkgever advies over het inschakelen van een passende jobcoach.

Jobcoaching aanvragen

 • Voor een werknemer met voorheen een bijstandsuitkering
 • Gecheckt wordt of het een garantiebaan betreft en of het dienstverband aan de voorwaarden voldoet.
 • Zo ja, dan worden over de inzet van de jobcoach afspraken met de werkgever gemaakt. Hij ontvangt hierover bericht.

Het voordeel

De jobcoach neemt werk uit handen door zowel de werknemer als de werkgever bij de start te begeleiden. Eventuele knelpunten worden opgelost. Extra benodigde begeleiding is kosteloos.

Let op!

Deze regeling geldt voor mensen die onder de banenafspraak vallen. Hun gegevens staan in het doelgroepregister. De werkgever kan op twee manieren controleren of een kandidaat of werknemer in het register is opgenomen:

 • Opvragen bij UWV; het WerkgeversServicepunt kan hierbij helpen.
 • Zelf online checken via het werkgeversportaal op uwv.nl.

Het gaat om mensen met een:

 • Wajonguitkering
 • Indicatie banenafspraak
 • WSW-indicatie
 • WiW-baan
 • ID-baan

 

Wilt u meer informatie hierover vraag het de klantmanager werk. 0111-413257 of 0111-452000.

De kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft wellicht nog een ‘te grote afstand’ tot de arbeidsmarkt om betaald aan de slag te gaan. Voor de werkzoekende gaat het hierbij om het opdoen van werkervaring dan wel het leren functioneren in een arbeidsrelatie bij een werkgever. In dat geval kan een tijdelijke werkstage of werkervaringsplaats uitkomst bieden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Gedurende deze periode wordt gewerkt met behoud van uitkering.

Waarom een Werkervaringsplaats?

Het doel van de werkervaringsplaats is het opdoen van vaardigheden en wennen aan het verrichten van betaald werk (en alles wat daarmee samenhangt).

Hoe werkt het?

 • Voor een werkervaringsplaats wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen degene die stage loopt en de werkgever. Hierin worden doel en eventuele begeleiding vastgelegd.
 • De duur van een werkervaringsplaats is maximaal 3 maanden met een verlengingsmogelijkheid (eenmalig) van drie maanden.
 • De werkervaringsplaats mag de concurrentieverhoudingen niet verstoren (verdringing van reguliere arbeid)
 • Aan het einde van de werkervaringsplaats wordt de stage door werkgever, stagiaire en contactpersoon van de gemeente geëvalueerd.
 • De regeling geldt voor mensen die een uitkering op grond van de Participatiewet hebben.

Wilt u meer informatie hierover vraag het de klantmanager werk. 0111-413257 of 0111-452000.

Het doel van functiecreatie voor bedrijven is om personeel efficiënter in te zetten, en waar mogelijk goedkoper. Uitgangspunt is dat functiecreatie niet ten koste gaat van de productie. Er wordt gewerkt aan een win-winsituatie, waarbij functiecreatie leidt tot een hoger rendement.
Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Zo doet gekwalificeerd personeel het werk waarvoor het is opgeleid en worden elementaire taken uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wilt u meer informatie hierover vraag het de klantmanager werk. 0111-413257 of 0111-452000.

Voor personen die in het doelgroepenregister staan is de no-risk polis van toepassing. Dat houdt in dat in geval van ziekte, vanwege welke oorzaak dan ook, u deze persoon ziek meldt bij het UWV. U krijgt dan een deel van de loonkosten vergoedt via het UWV.

Of iemand in het doelgroepenregister staat kunt u nagaan in het werkgeversportaal van het UWV.

Wilt u meer informatie hierover vraag het de klantmanager werk. 0111-413257 of 0111-452000.

Heeft u een vacature, geef dat dan door aan ons. Belangrijk voor ons om te weten is wat in ieder geval voor u belangrijk is. Welke werknemersvaardigheden moet iemand hebben en welke vakvaardigheden zijn voor u van belang. Op die manier kunnen wij de beste match maken.

Wilt u meer informatie hierover vraag het de klantmanager werk. 0111-413257 of 0111-452000.

Als een werkgever een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst, kan hij aanspraak maken op een indienstnemingspremie van de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarmee wordt de werkgever gecompenseerd voor het feit dat voor de werknemer bedrijfskosten maakt. Mogelijk zijn deze kosten een belemmering voor een indienstname.

Hoe werkt het?

Een werkgever ontvangt een tegemoetkoming voor bedrijfskosten wanneer een werkzoekende in het kader van de Participatiewet een arbeidsovereenkomst verleent. Deze tegemoetkoming is maximaal € 2.500, – bij een duur van de arbeidsovereenkomst van minimaal een half jaar (bij een voltijd dienstverband). De premie wordt uitsluitend verstrekt als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en geen verdringing plaatsvindt. De tegemoetkoming wordt niet verstrekt als de werkgever op grond van een andere regeling aanspraak maakt op financiële tegemoetkomingen in verband met de indiensttreding van de werknemer. De gemeente keert de indienstnemingspremie na de periode van zes maanden uit.

Hoe lang loopt de regeling?

De indienstnemingssubsidie wordt verstrekt wanneer de werknemer zes maanden of langer in dienst is van de werkgever.

– Maximaal 9 maanden of korter indien de arbeidsovereenkomst korter duurt

 

Wilt u meer informatie hierover vraag het de klantmanager werk. 0111-413257 of 0111-452000.

Heeft u een andere vraag?
Back To Top